Wie zijn we

Ons site adres is: https://ponyweek.nl.

Persoonsgegevens

Stichting Helami verwerkt je persoonsgegevens doordat je je inschrijft voor een van de
activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:


Contactgegevens
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@ponyweek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Stichting Helami gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Stichting Helami verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met jou, inschrijving voor een activiteit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang we je gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


• Gegevens die je hebt achtergelaten voor jouw inschrijving voor een programmaonderdeel bewaren
wij alleen voor de volgende editie.
• Gegevens die je hebt achtergelaten om je in te schrijven als vrijwilliger bewaren wij
maximaal 2 jaar.
• Foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement worden bewaard in een archief en
worden niet verwijderd. Dit vanwege de historische waarde van dit beeldmateriaal.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting
Helami en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ponyweek.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Helami wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Helami neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@ponyweek.nl