Terrein

Onder het feestterrein wordt het Dorpsplein van Heeten en (deels) de omringende straten verstaan (Dorpsstraat, Holterweg en Koopmanstraat).

Eigen Risico

Het betreden van en/of deelnemen aan een van de programmaonderdelen van de Ponyweek is geheel op eigen risico.

Legitimatie

Het is sinds 1 januari 2005 bij wet geregeld dat een ieder ouder dan 14 jaar zich moet kunnen legitimeren. Wanneer daar aanleiding toe is, kan de organisatie of de beveiligingsorganisatie u vragen om uw legitimatiebewijs.

Drank

Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken.
Bij overtreding worden de boetes verhaald op de overtreder! Alle bezoekers van 18 tot en met 25 jaar die alcoholhoudende dranken willen gebruiken, moeten een gratis polsbandje halen bij de muntverkoop. Er zal daarbij om een geldige legitimatie worden gevraagd. Het bandje dient duidelijk zichtbaar om een pols gedragen te worden. Het is verboden glaswerk en blikjes mee te brengen naar het feestterrein. Aangebroken glazenflessen en/of blikjes worden door de beveiligingsorganisatie in beslag genomen.

Hinderlijk gedrag

Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiligingsorganisatie) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het feestterrein. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd. Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of provocerend gedraagt of als zodanig gekleed is, kan van het evenemententerrein worden verwijderd of de toegang worden ontzegd.

Drugs en wapens

Personen in het bezit en/of onder invloed van drank en/of drugs, zullen toegang tot het feestterrein worden geweigerd. Binnen het feestterrein is drugsgebruik en/of het dealen ervan ten strengste verboden. Bij constatering zal de politie worden ingeschakeld. Personen in bezit van een wapen of een voorwerp die als wapen kan worden gebruikt, zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. In dat geval wordt altijd de politie ingeschakeld. Voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen, kunnen in beslag genomen worden, zulks ter beoordeling van de beveiligingsorganisatie.

Roken

Het is sinds 1 juli 2008 verboden te roken in horecagelegenheden en tenten. Het rookverbod geldt niet op terrassen en onder overkappingen. Er kan worden opgetreden tegen een ieder die zich niet aan deze wetgeving houdt.

Toiletten

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik: verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan. Wildplassen is verboden.

Afval

Houd het feestterrein schoon en werp uw afval in de daarvoor bestemde en ruimschoots aanwezige afvalbakken. Deelnemers aan de Ponymarkt en de Vlooienmarkt dienen zelf voor afvoer van hun afval te zorgen.

Aansprakelijkheid

De Stichting Helami, organisator van de Ponyweek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van het feestterrein is op eigen risico.

Ontzeggingen

Constatering van overtreding van een dezer artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor de rest van het evenement betekenen.

Foto- en filmopnamen

Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook, om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor uitsluitend PR- en promotiedoeleinden voor de Ponyweek. Tijdens het evenement zullen ook beveiligingsopnames gemaakt worden. De tijdens de Ponyweek verantwoordelijke beveiligingsorganisatie is hiervoor gemachtigd door justitie en de gemeente Raalte.

Overige bepalingen

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie cq beveiligingsorganisatie en kunnen maatregelen nemen ten gunste van het evenement.

Geen alcohol voor minderjarigen

Jongeren die de Ponyweek gaan bezoeken en alcoholhoudende dranken willen nuttigen, krijgen te maken met leeftijdscontroles. Deze controles zijn er op gericht om te voorkomen dat aan jongeren alcohol wordt verstrekt of dat gekochte alcohol wordt doorgegeven aan minderjarigen.

De Drank – en Horecawet geeft immers aan dat ‘indien niet onomstotelijk vaststaat dat een persoon 18 jaar of ouder is, de verstrekker van alcoholhoudende drank aan die persoon om een legitimatie moet vragen’. Met andere woorden: iemand die alcohol verstrekt, moet er zeker van zijn dat hij geen alcohol geeft of laat doorgeven aan personen jonger dan 18 jaar. Dat is namelijk een misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. In het ergste geval: forse boetes en mogelijk zelfs celstraf. In het kader van deze wet zijn we als stichting Helami genoodzaakt een leeftijdscontrole uit te voeren op alle personen waarover twijfel kan bestaan of ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Om betere en zichtbare controle te kunnen uitvoeren, zullen er gratis polsbandjes worden uitgereikt. Deze zijn gedurende de gehele week te verkrijgen bij de muntverkooppunten.

Daarmee kun je dan vervolgens aantonen dat je al dan niet 18 jaar of ouder bent. En er zal worden gecontroleerd of de gekochte drankjes niet worden doorgegeven aan een minderjarige. Indien het barpersoneel of de beveiligingsorganisatie twijfelt aan de leeftijd geldt: Legitimatie tonen en geen polsbandje is geen alcohol!


Huisregels vlooienmarkt

 • Iedere standhouder is plaatsgeld verschuldigd.
 • Uw reservering is definitief zodra u van de organisatie de bevestiging hebt ontvangen.
 • Bij afmelding, om welke reden dan ook, ontvangt u geen geld terug.
 • Alle (handels)activiteiten die bij de Nederlandse wet verboden zijn, zijn ook op deze Vlooienmarkt niet toegestaan.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, is de verkoop van consumptiegoederen niet toegestaan.
 • Iedere deelnemer is verplicht zijn grondplek (en kraam) schoon op te leveren en niet verkochte goederen en afval weer mee te nemen.
 • De deelnemer kan de organisatie van de Vlooienmarkt en Stichting Helami niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor welke geleden schade dan ook, deelname is dus geheel op eigen risico.
 • Als de organisatie overgaat tot het afgelasten van de markt door bijv. uitzonderlijke situaties, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht middels de website www.ponyweek.nl of mondeling tijdens het evenement zelf. Bij dit laatste geval is restitutie van de door de standhouder gemaakte kosten niet verhaalbaar op de organisatie.
 • De organisatie heeft het recht, als het de markt ten goede komt, uw gereserveerde grondplaats te wijzigen naar een andere plek.
 • Een aangeschafte ticket voor deelname aan de markt is inclusief een parkeerplek. Indien mogelijk kunt u de auto achter uw staplaats parkeren, als dit niet mogelijk is kunt u gratis parkeren op één van de daarvoor ingerichte parkeerplaatsen. De organisatie van de Vlooienmarkt beslist of uw auto bij de grondplaats kan staan.
 • Om 08.00 uur moet uw grondplaats verkoopklaar zijn. Dus vanaf 08.00 uur zijn er geen auto’s meer op de straat en is alle verkoopwaar uitgestalt.

De markt duurt officieel tot 16.00 uur. U wordt verzocht tot die tijd operationeel te zijn.

Het is niet toegestaan vóór 15.00 uur te starten met opruimen.